Kwestia jakości naszego otoczenia, szczególnie w kontekście gęsto zaludnionych aglomeracji miejskich, jest niezmiernie kluczowa. Ta problematyka budzi silne uczucia i dyskusje, a przykładem może być sytuacja krakowskich Kujaw. Twierdzenie, że powstanie tam las stanowi potencjalną bombę zegarową, można uznać za przesadzone i wprowadzające niepotrzebny strach. W rzeczywistości proces zalesiania Kujaw będzie bez przerwy kontynuowany.

Swoje spotkanie z mieszkańcami Krakowa, podczas którego oddaliśmy hołd naszej laureatce Nobla – Olga Tokarczuk, zorganizowaliśmy właśnie tam. To samo miejsce wybraliśmy na kolejne spotkanie 23 marca. Plan sadzenia lasu pozostaje nienaruszony, a dodatkowe młode drzewka zostały posadzone w pobliżu wcześniej zalesionego obszaru Prawiek. Wyselekcjonowany teren do zalesienia nie stanowi źródła zagrożenia dla ludzi podczas sadzenia drzew. Co więcej, metoda zagospodarowania tego obszaru przez zalesienie (z użyciem dwu- i trzyletnich sadzonek) nie wpływa na możliwość korzystania z tego miejsca do celów rekreacyjnych przez kilkanaście kolejnych lat. Warto zauważyć, że drzewa na terenach miejskich bądź postindustrialnych przyczyniają się do poprawy jakości gleby. Są one w stanie pochłaniać i neutralizować metale ciężkie z efektywnością od 40 do 70%. Dodatkowo, towarzyszące roślinom bakterie są odpowiedzialne za rozkład związków organicznych, w tym szkodliwych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Obszar przeznaczony pod zalesienie był wykorzystywany przynajmniej przez ostatnie kilkadziesiąt lat do celów rolniczych, nie wymaga więc poprzemysłowej rekultywacji. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, jako inicjator akcji, dostarczył budżet obywatelski (który sfinansował projekt „Sadzimy las dla krakowian”) i wyniki badań dotyczących podstawowych parametrów gleby. Szersze badania nie należą do zakresu kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej. Niemniej jednak, ich znaczenie w omawianej kwestii jest niezaprzeczalne. Badania te były niezbędne do określenia gatunków drzew do posadzenia – tak aby były odpowiednio dopasowane do środowiska, w którym będą rosły.

Badania gleby w rejonie ulicy Dymarek przeprowadzono w Urzędzie Miasta Krakowa w 2019 roku i przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wykazano zanieczyszczenia środowiska wynikające z różnych źródeł, charakterystyczne dla obszarów miejskich i rolniczych. Te badania ujawniły zanieczyszczenie pestycydami chloroorganicznymi (stosowanymi w rolnictwie), natomiast wielopierścieniowe węglowodory stwierdzono na działce na północ od oczyszczalni ścieków (ponad kilometr od miejsca wyznaczonego do zasadzeń, w kierunku składowiska).

Mimo względnie niewielkiej odległości od miejsca składowania odpadów, żadna z trzech badanych działek nie wykazała przekroczenia dopuszczalnych stężeń metali ciężkich, określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395), dla grupy gruntów I.

Elevated levels of pollution in cities are largely due to traffic emissions. This is a nationwide problem, and local authorities often lack the means and tools to effectively address it. The elimination of „smog-creating chimneys”, plans related to the Clean Transport Zone, and increasing the city’s forest cover – these are initiatives that have a direct impact on our concern for the environment we live in in cities. Civilization diseases and those determined by poor environmental conditions clearly indicate the need for action in this area.

Such awareness should be built on every field of human activity, but we would like to emphasize that participation in the tree planting campaign does not pose a direct threat to participants, as indicated in information appearing on social media.

In connection with the applicant’s resignation from the project „We plant a forest for Cracovians” from participating in the organized venture, Saturday’s planting will not be financed from the funds of the Citizens’ Budget of the City of Krakow. It will be implemented with the current funds of the City Greenery Management Board in Krakow.