Plan zamienny dla terenów przy ulicy Rzemieślniczej w Podgórzu został zaproponowany przez właściciela działek, na których obecnie funkcjonuje hotel. Pomimo że właściciel – spółka Polskie Projekty Inwestycyjne – otrzymał pozwolenie na rozbiórkę obiektu w 2021 roku, droga do realizacji nowych planów nie jest łatwa.

Spółka zamierza postawić w tym miejscu blok mieszkalny z garażem podziemnym. Ta propozycja spotkała się jednak z przeciwnym stanowiskiem Rady Dzielnicy Podgórze. Radni są zdania, że wysokość i rodzaj proponowanej inwestycji nie pasują do charakteru tej okolicy, co wyraźnie uwidocznili w swoim stanowisku.

Mimo sprzeciwu Rady Dzielnicy, prezydent miasta wydał korzystną decyzję dotyczącą warunków zabudowy tego miejsca w sierpniu 2022 roku. W odpowiedzi na tę decyzję, sąsiedzi planowanej inwestycji zgłosili zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które uchyliło decyzję prezydenta i skierowało ją do ponownego rozpatrzenia.

Sprzeciw wobec planów inwestora podnieśli także niektórzy mieszkańcy, którzy skierowali sprawę do sądu administracyjnego. Nie byli oni zadowoleni z decyzji SKO i domagali się wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. Sąd administracyjny jednak nie stwierdził uchybień w decyzji SKO.

Na początku października 2023 roku, Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę kasacyjną i utrzymał orzeczenie WSA w mocy. Zgodnie z opinią sądu, SKO prawidłowo uznało, że organ pierwszej instancji nie wyjaśnił istotnych okoliczności stanu faktycznego jak wyznaczenie wielkości obszaru analizowanego, co w konsekwencji pociągnęło za sobą wyznaczenie istotnych parametrów nowej zabudowy na podstawie nieprawidłowo sporządzonej analizy architektoniczno-urbanistycznej.

Zapytaliśmy urząd miasta o aktualny stan postępowania. Okazuje się, że pełnomocnik inwestora miał przedłożyć nową koncepcję pod koniec marca tego roku, która została dostosowana do procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Jednak 24 maja 2023 roku, pełnomocnik inwestora wycofał swój wniosek o podjęcie procedowania sprawy i wypożyczenie akt sprawy z sądu.

Dotarliśmy również do przedstawiciela spółki Polskie Projekty Inwestycyjne, Justyny Walczowskiej, która poinformowała nas, że obecnie trwają prace przedprojektowe i są kontynuowane procedury do uzyskania pozwolenia na budowę.