Radni miejscy są w trakcie analizowania propozycji dotyczącej zmiany uchwały z dnia 23 listopada 2022 roku, która odnosi się do strefy czystego transportu (SCT). Istotą tej propozycji jest przesunięcie daty wejścia w życie tej uchwały, aby zapewnić wystarczający czas na skuteczne wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Pierwotny termin rozpoczęcia obowiązywania pierwszego etapu SCT, planowany na 1 lipca 2024 roku, ma zostać zmieniony na 1 stycznia 2026 roku. Dodatkowo, Aleksander Miszalski, prezydent miasta, postanowił w tym roku przeprowadzić szeroko zakrojone konsultacje społeczne na temat założeń nowej SCT.

Propozycja zmiany terminu wejścia w życie SCT, przedstawiona przez Zarząd Transportu Publicznego, oznacza głównie przesunięcie czasowe obecnie obowiązującej uchwały. Oferuje również możliwość przygotowania nowej, ulepszonej uchwały, która zastąpi tę aktualnie obowiązującą. Kwestię przesunięcia daty wejścia strefy w życie będą omawiać radni miasta podczas najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa, która ma się odbyć w środę, 5 czerwca. Wówczas planowane są oba czytania projektu.

Przeprowadzenie szeroko rozumianych konsultacji społecznych jest głównym powodem dla odłożenia wejścia w życie uchwały. W ramach tych konsultacji przewidziana jest duża kampania informacyjno-edukacyjna, mająca na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Krakowa i okolic na temat wpływu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na ich zdrowie oraz przedstawienie korzyści wynikających z wprowadzenia SCT w naszym mieście.

Dodatkowym celem procesu konsultacyjnego jest zebranie uwag i jak największej liczby opinii mieszkańców Krakowa dotyczących przyszłych zasad SCT. Proces ten zakończy się konsultacjami dotyczącymi konkretnych rozwiązań proponowanych w projekcie nowej uchwały. Zaznaczmy, że pierwsze dwa etapy będą skierowane nie tylko do krakowian, ale również do mieszkańców Metropolii Krakowskiej.

Według obecnych założeń, które będą przedmiotem konsultacji, nowa strefa czystego transportu ma obejmować cały Kraków i umożliwić przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Ponadto, obejmie wszystkie drogi znajdujące się pod zarządem Prezydenta Miasta Krakowa, z wyjątkiem dojazdów do wspomnianych parkingów. Wprowadzenie SCT ma znacząco ograniczyć emisję tlenków azotu (NOx) z transportu drogowego (o ok. 30-40 proc.) oraz pyłów PM 2,5 i PM 10 (o ok. 80 proc.).

Jednym z elementów zapowiadanej kampanii konsultacyjnej mają być kampanie billboardowe i ulotkowe. Miasto chce również nawiązać współpracę z dziennikarzami naukowymi prowadzącymi popularne kanały video w internecie, aby promować i wyjaśniać założenia SCT. Będą prezentowane przykłady pozytywnych zmian jakości powietrza, które miały miejsce w miastach, gdzie wcześniej wprowadzono podobne zielone strefy transportowe. Akcje informacyjne będą prowadzone za pomocą różnych kanałów – od mediów społecznościowych po tradycyjne plakatowanie przystanków.

Na etapie drugim zostanie wybrana firma badawcza, która poprzez badanie ankietowe podsumuje efekty tych działań oraz zbierze uwagi i informacje na temat oczekiwań mieszkańców w związku z przyszłą strefą. Te informacje posłużą jako podstawa do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

Podczas trzeciego etapu mieszkańcy Krakowa będą mieli możliwość zgłaszania uwag do przedstawionego projektu za pomocą formularza internetowego. Zorganizowane zostaną dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Możliwe będzie również zgłoszenie uwag za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej. Formalne konsultacje potrwają co najmniej trzy tygodnie. Po nich radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.