Od 29 kwietnia do 7 czerwca trwa etap konsultacji społecznych, który jest integralną częścią procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Program ten ma na celu rewitalizację obszarów takich jak „stara” Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła. Konsultacje są czasem, gdy głos mają interesariusze – mieszkańcy, przedsiębiorcy lokalni, członkowie organizacji pozarządowych oraz różne instytucje – którzy mogą wyrazić swoje opinie, sugestie czy uwagi dotyczące planowanego projektu.

Rok pracy zespołu Referatu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Krakowa z różnymi przedstawicielami społeczności lokalnej zaowocował opracowaniem projektu nowego programu rewitalizacji. Ten projekt stanie się fundamentem przyszłych działań renowacyjnych miasta.

Konsultacje społeczne będą realizowane poprzez różne kanały komunikacji: zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej; zdobywanie informacji zwrotnej podczas spotkań konsultacyjnych; organizację otwartych spotkań konsultacyjnych; utworzenie telefonicznego dyżuru ekspertów oraz przewidzenie spacerów studyjnych – wszystko to, aby umożliwić jak najszerszy udział społeczny.

Konsultacje są dostępne zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji. Uwagi w formie papierowej można dostarczyć do Urzędu Miasta Krakowa osobiście lub korespondencyjnie. W przypadku uwag elektronicznych, skorzystać można z formularzy dostępnych na stronie urzędu. Spotkania konsultacyjne odbywają się w różnych miejscach Krakowa, takich jak Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli czy Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida. Szczegółowe informacje podano na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Podsumowując, każdy, kto jest zainteresowany losami Miasta Krakowa, ma możliwość wyrażenia swojej opinii i wpłynięcia na proces rewitalizacji. Termin nadsyłania uwag i propozycji upływa 7 czerwca, a uwagi przekazane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do aktywnego udziału w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa!