W roku 2023, Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady SA zanotowała szereg sukcesów finansowych. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 508,9 mln PLN, co przełożyło się na zysk netto wynoszący 116,2 mln PLN. Wszystko to dzięki pracy nad zarządzaniem i utrzymaniem odcinka autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Dodatkowo, grupa planuje podwyższenie stawek opłat za korzystanie z tego odcinka dla wszystkich typów pojazdów, począwszy od 1 kwietnia.

W tym samym roku, Stalexport Autostrady SA rozpoczęło serię inwestycji związanych z przygotowaniem autostrady do przekazania jej władzom publicznym w 2027 roku. Łączna wartość tych projektów przekracza 500 mln zł.

Stalexport Autostrady SA odnotowało wzrost przychodów o prawie 23% w porównaniu do 2022 roku, osiągając łącznie 508,9 mln PLN. Zysk netto wzrósł do poziomu około 116,2 mln PLN, a wynik EBIDTA wyniósł 211,6 mln PLN, co stanowi wzrost o ponad 45,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody uzyskane z opłat za przejazd autostradą wyniosły około 503,5 mln PLN, rejestrując wzrost o 23% w porównaniu do roku 2022. W 2023 r. średni dzienny ruch wyniósł 48.150 pojazdów, notujący wzrost o 3% w porównaniu do roku poprzedniego. Ruch samochodów osobowych wzrósł o 3,7%, natomiast samochodów ciężarowych spadł o około 0,6%.

Zmiany w stawkach opłat za przejazd autostradą, wprowadzone w lipcu 2022 roku i kwietniu 2023 roku, były konieczne dla utrzymania drogi w dobrym stanie technicznym przed jej przekazaniem Skarbowi Państwa w 2027 roku – wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady SA. Wymagało to skoncentrowania nakładów na prace inwestycyjne i utrzymaniowe, obejmujące m.in. remonty nawierzchni autostrady oraz mostów i modernizację systemu odwodnienia drogi.

Wszystkie te działania wymagały znacznych nakładów finansowych. W 2023 roku wartość inwestycji wyniosła około 80,5 mln PLN. Koszty utrzymania infrastruktury, w tym remonty nawierzchni, wyniosły ogółem 113,7 mln PLN.

Wyniki Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady były również znacząco wpływane przez wzrost kosztów ogólnego zarządu o 89% w porównaniu do roku 2022, tj. do poziomu 225,6 mln PLN. Dominującym elementem w tej kategorii były płatności na rzecz Skarbu Państwa, które wyniosły ponad 126,7 mln PLN w 2023 roku.

Poprawiły się także jednostkowe wyniki finansowe spółki Stalexport Autostrady S.A., której przychody ze sprzedaży wyniosły około 4,7 mln PLN w 2023 roku. Zysk netto spółki wyniósł 111,7 mln PLN i wzrósł o 128%, głównie za sprawą znacznie wyższych przychodów finansowych z dywidend.