6 grudnia to ważna data dla transportu w Krakowie, ponieważ podczas sesji Rada Miasta Krakowa zdecydowała się na przyjęcie i uruchomienie Planu zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej oraz jej obszaru funkcjonalnego. Ten istotny dokument wyznacza jednoznaczny kierunek prac w obszarze zrównoważonego transportu, kierując się ku realizacji głównego celu. Celem tym jest stworzenie systemu transportu, który będzie zbalansowany oraz przyjazny dla użytkowników, uwzględniając przy tym równomierny rozwój wszystkich form przemieszczania się.

Plan porządkuje także zagadnienia powiązane ze zrównoważonym transportem na terenach gmin objętych jego zakresem. W dokumencie wskazano konkretne działania, które mają na celu poprawę dostępności do transportu publicznego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jakości przestrzeni publicznych oraz jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu.

Przyjęcie tych działań powinno skutkować ograniczeniem emisji szkodliwych substancji oraz gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, pochodzących z transportu. W efekcie, ma to przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego niedługo zostanie przedłożony do rozpatrzenia przez radę gmin. Realizacja założeń zawartych w tym dokumencie umożliwi 36 gmin objętych planem na współpracę mającą na celu zapewnienie mieszkańcom opcji zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się na całym obszarze.